Onze concepten
 • 085 04 711 22
085 04 711 22

Algemene voorwaarden

Concept Direct, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66159539

Art. 1. Toepasselijkheid

 1. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op de aldus tot stand gekomen overeenkomst.
 2. Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
 3. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod de verkoper heeft bereikt; uit deze acceptatie moet blijken, dat de koper zich verenigt met toepasselijkverklaring van deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van een toepasselijkverklaring van eigen inkoopvoorwaarden.
 4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien de verkoper aan de koper bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
 5. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle koopovereenkomsten die worden gesloten (ook indien de koopovereenkomst op digitale wijze al dan niet via een website tot stand komt).

Art. 2. Wijzigingen

 1. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene verkoopvoorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk of per email tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.
 2. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen partijen aanwezig, waarop art. 17 van deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing is.

Art. 3. Opslag

 1. Indien om welke reden ook de koper niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal de verkoper, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van de koper de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de koper bezorgd zijn.
 2. De koper is verplicht aan de verkoper de opslagkosten volgens het bij de verkoper gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

Art. 4. Eigendomsovergang en risico

 1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op de koper overgaan bij aflevering.
 2. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt de verkoper zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op de koper over, zodra de koper aan al zijn verplichtingen jegens de verkoper heeft voldaan.
 3. Indien er gerede twijfel bij de verkoper bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de koper, is de verkoper bevoegd de bezorging van goederen ingevolge art. 4 lid 2 uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

Art. 5. Tijdstip van levering

 1. De verkoper zal de goederen leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn, dat resp. die bepaald is in de order. Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop de verkoper de order heeft bevestigd.

Art. 6. Overmacht

 1. De in art. 5 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de verkoper door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
 2. Van overmacht aan de zijde van de verkoper is sprake, indien de verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de verkoper als bij derden, van wie de verkoper de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risicosfeer van de verkoper ontstaan.
 3. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel de verkoper als de koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft de verkoper slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten. De koper heeft geen recht op schadevergoeding.
 4. Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de koper, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar de verkoper terug te zenden voor rekening en risico van de koper, indien de koper kan aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door de koper niet meer doeltreffend kan worden gebruikt tengevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

Art. 7. Garantie

 1. Fabrieksgarantie op onderdelen: Indien op onderdelen van de goederen door de fabrikant garantie is verleend en die garantie ook blijft gelden na verwerking van de onderdelen in het verkochte, kan koper deze garantie inroepen door een schriftelijke mededeling aan verkoper, tenzij het gebrek het gevolg is van het feit, dat de koper de goederen gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout maakt. De door verkoper te maken servicekosten komen voor rekening van koper. De garantietermijnen zijn per product verschillend en zijn bij de verkoper opvraagbaar. De verkoper geeft overigens zelf geen productgarantie tenzij anders aangegeven.
 2. Garantie op installatie: verkoper geeft 6 maanden garantie op installatiefouten. Dit betekent dat verkoper er voor moet zorgdragen dat installatiefouten worden hersteld waarbij de kosten van herstel voor zijn rekening komen. Deze garantie komt te vervallen indien koper de goederen in strijd heeft gebruikt met de verstrekte gebruiksaanwijzing of anderszins bij het gebruik een fout maakt.

Art. 8. Aansprakelijkheid

 1. Tenzij in deze algemene voorwaarden anders is bepaald, is verkoper uitsluitend aansprakelijk voor schade die wordt geleden door koper in geval van opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Koper is zelf verantwoordelijk voor aansluiting van de goederen op zijn computernetwerk.

Art. 9. Prijs en betaling

 1. De koopprijs omvat, behalve de prijs voor de goederen, de kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten ter plaatse door de koper binnen Nederland aangewezen. Hierbij gelden de volgende uitsluitingen:230V voorziening en netwerkaansluiting: De koper dient zelf zorg te dragen voor het op de juiste plaats beschikbaar hebben van een 230V stopcontact en een netwerkvoorziening. Parkeren: Koper dient voor (service)monteur kosteloos een parkeerplaats ter beschikking te stellen in een straal van maximaal 75 meter van de entree. Verkoper zal anders gemaakte kosten in rekening brengen. Bij Montage/levering op verdieping: Koper stelt een lift ter beschikking. Indien gebruik van een lift op enige wijze niet mogelijk is, zullen er extra kosten in rekening gebracht worden, tenzij anders vooraf schriftelijk of per email is overeengekomen. Klein materiaal niet direct behorend tot standaard wijze van product montage is voor rekening van de koper.
 2. Alle vermelde prijzen van de verkoper in offerte(s), email(s), website(s), brochure(s) etc. zijn excl. BTW, tenzij anders aangegeven.
 3. De koper is verplicht 50% van de koopprijs bij opdracht te voldoen, 40% van de koopprijs voor aanvang installatie en levering van producten te voldoen (het bedrag dient 1 dag voor aanvang installatie op rekening van verkoper te staan) en 10% plus eventueel bij art 9.1. gemaakte kosten binnen 7 dagen na aflevering te voldoen. Hij is niet bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 4. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is de verkoper bevoegd de koopovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de kosten van de ingebrekestelling.
 5. Indien de verkoper bij wanprestatie van de koper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de koper. Het gaat hier om de kosten over de hoofdsom overeenkomstig het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal € 250 en maximaal, afhankelijk van de hoofdsom, € 6.775.
 6. De koper, die gebruikmaakt van zijn bevoegdheid tot opslag als bedoeld in art. 3, blijft verplicht tot betaling van de koopsom op het in lid 2 vermelde tijdstip.
 7. Op eerste verzoek van verkoper stelt de koper die niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan nadere zekerheden.

Art. 10. Ontbinding

 1. Onverminderd het bepaalde in art. 9 lid 3 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, of een verzoek van de verkoper, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

Art. 11 Hulppersonen

 1. Het is koper toegestaan een of meerdere hulppersonen in te schakelen bij de vervaardiging of installatie van de goederen.

Art.12. Toepasselijk recht

 1. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht. Het Weens Koopverdrag (Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten, Wenen 11 april 1980, Trb. 1981, 184 en 1986, 61), is op deze overeenkomst niet van toepassing.

Art. 13. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van de zijde van verkoper. Voor zover verkoper in zijn aanbod of aanvaarding zou verwijzen naar andere voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Art. 14. Geschillen

 1. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Rotterdam, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.
 2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.